TACÒGRAF DIGITAL

El nou Tacògraf Digital disposa d’una aparença similar al tacògraf analògic. El sistema consta d’una unitat de vehicle, un sensor de velocitat/distancia i les targetes de tacògraf.

Els discs del tacògraf analògic han estat reemplaçats per targetes intel·ligents, basades en un xip, que emmagatzemen la informació de conducció i donen accés a determinades funcions segons el perfil de l’usuari (conductor, empresa, cos de control o taller). La informació emmagatzemada serà la mateixa quant a temps i velocitats que apareix actualment en els tacògrafs analògics però serà pràcticament impossible de manipular.

La unitat de vehicle s’instal·larà a l’interior de la cabina del conductor, de manera que el conductor pugui visualitzar-ho i manejar-ho. Aquest es comunicarà amb el sensor, que estarà instal·lat en la caixa del canvi normalment, connectat amb la unitat mitjançant un cable.

La implantació a Espanya del tacògraf digital per a vehicles de nova matriculació, obligats a l’ús i instal·lació d’aquest aparell de control, va començar l’1 de gener de 2006.

Els tacògrafs han estat regulats des de fa més de 15 anys sota la legislació de la Comunitat Europea seguint el Reglament 3821/85. L’especificació tècnica del tacògraf analògic (empleat en l’actualitat) està continguda en l’Annex 1 d’aquest reglament.

En aquest temps, els tacògrafs analògics han evolucionat des de les primeres unitats mecàniques fins a les electròniques, si bé totes elles eren susceptibles de manipulació per part dels usuaris.

Els equips analògics, emmagatzemen les dades de conducció en un disc de paper, els quals no sempre són intercanviables entre diferents models de tacògraf i són vulnerables a danys i modificacions.

Les últimes unitats de tacògrafs analògics, utilitzen una comunicació encriptada entre la unitat vehicular i el sensor de moviment, la qual cosa fa més complicada la seva manipulació.

D’altra banda, el reglament europeu 561/2006, regula els temps de conducció i descans.

La regulació del nou tacògraf digital ve recollida en l’Annex 1b afegit al Reglament 3821/85, el qual va ser aprovat el 13 de juny de 2002, i que ha estat recollit en el Reglament Comunitari 1360/2002.

A Espanya, l’Ordre FOM/1190/2005, de 25 d’abril, regula la implantació del tacògraf digital. Aquesta ordre apareix publicada en el BOE núm. 105 del dimarts, 3 de maig de 2005.

El tacògraf digital – seguretat

La Comunitat Europea ha buscat l’aprofitar els avantatges de la tecnologia actual per millorar la seguretat en l’enregistrament dels temps i velocitats del conductor. Per això el nou sistema és molt més difícil de modificar de forma il·legal i permet un millor control dels temps de conducció per part dels cossos de control. Això millorarà aspectes com:

 • La seguretat en la carretera.
 • Respecte de la legislació laboral.
 • Proporcionar un marc segur per a la competència entre operadors.

Tota la informació intercanviada entre el sensor i la unitat de vehicle viatjarà encriptada, de manera que no pugui ser interceptada. A més la unitat vehicular registrarà qualsevol intent de modificació en el sistema, incloent modificacions en el cable, sensor o unitat de vehicle.

Igualment, la informació entre la targeta inserida i el tacògraf estarà encriptada, rebutjant el tacògraf aquelles targetes que no hagin estat signades digitalment per l’autoritat europea corresponent (ERCA) i un estat membre, en el nostre cas Espanya.

A més, la instal·lació del tacògraf i el sensor haurà de fer-se emprant precintes que evitin la manipulació de les connexions. Per a això:

 • Haurà de precintar-se qualsevol connexió que, d’estar desconnectada, ocasionaria modificacions o pèrdues de dades impossibles de descobrir.
 • Haurà d’incloure’s una Placa d’Instal·lació que també ha d’estar precintada, tret que estigui subjecta de tal forma que no pugui retirar-se sense destruir les inscripcions que figurin en ella.

Igualment, en estar basat en tecnologia digital, el nou tacògraf permetrà a les empreses l’aprofitar la tecnologia per a altres comeses, com la gestió de flotes.

TARGETES

El nou tacògraf digital substitueix els discos del tacògraf analògic per targetes intel·ligents basades en xip, amb la grandària d’una targeta de crèdit. El xip inclou un programa que protegeix les dades emmagatzemades en ell i que permet que la targeta es comuniqui amb el tacògraf digital de forma segura.

Tipus i compatibilitat

Les targetes del tacògraf digital poden ser de quatre tipus diferents:

 • Targeta de Conductor: identifica al conductor i permet emmagatzemar les dades de la seva activitat durant almenys els últims 28 dies d’activitat. Les targetes espanyoles tindran una capacitat d’almenys 31 dies d’activitat.
 • Targeta de Empresa: identifica a l’empresa i permet visualitzar, imprimir i transferir la informació emmagatzemada en el tacògraf i activar i desactivar el bloqueig del tacògraf.
 • Targeta de Control: identifica a l’organisme de control, i si escau, a la persona que realitzi el control, a més permet accedir a la informació emmagatzemada en les targetes de conductor o en el tacògraf, a l’efecte de la seva lectura, impressió o transferència.
 • Targeta de Centre d’Assaig (també coneguda com a Targeta de Taller): Identifica al titular i permet provar, activar, calibrar i transferir dades del tacògraf digital.

 

Seguretat

Les targetes de tacògraf inclouen nombrosos mecanismes de seguretat, la qual cosa fa pràcticament impossible la seva falsificació i modificació.
Entre aquests mecanismes cap destacar l’ús de:

 • Tintes invisiblesEs basen en l’emissió de llum sense incandescència, és a dir, en la conversió d’una radiació invisible com la ultraviolada en llum visible. Les tintes invisibles s’apliquen freqüentment com a característiques de seguretat en documents. Les característiques de seguretat luminescents no es poden imitar amb les tècniques corrents de reproducció.
 • MicrotextosÉs la impressió d’un text amb caràcters molt petits. La majoria de les persones pot veure simple vista el text imprès dels caràcters de 0,8 mm. d’altura, mentre que els caràcters a 0,2 mm semblen una línia fina, encara que poden llegir-se amb una lupa. La microimpresió ofereix protecció contra els sistemes de fotocopiat.
 • Tintes OVITinta que fluctua en lluentor i color depenent de l’angle d’il·luminació i observació. L’interès de les tintes iridescents per a la seguretat és que el seu efecte òptic no pot ser imitat per les copiadores en color. Els bitllets en euros, per exemple, utilitzen negra OVI en el seu revers, en les denominacions de 50€, 100€, 200€ i 500€.
 • Impressió en IRISÉs una tècnica d’impressió que produeix imatges amb diferents colors que es barregen suaument uns amb uns altres. Són difícils de reproduir i per això s’apliquen com a mesura de seguretat contra la falsificació.

D’altra banda, les targetes de tacògraf emmagatzemen tota la seva informació en un xip d’alta seguretat en el qual emmagatzemen totes les dades del seu propietari, així com les activitats realitzades.

Aquests xips estan basats en un avançat processador criptogràfic que permet signar digitalment i comprovar la signatura digital d’altres dispositius, com la unitat de vehicle o de l’estat emissor de la targeta, de manera que sigui altament complicat el falsificar-ho o modificar-ho fora de la unitat de vehicle.

Les targetes que no estiguin signades digitalment per l’entitat de certificació de la Comunitat Europea (ERCA) i un país membre, no seran operatives en cap tacògraf digital. A més tota la informació intercanviada entre el tacògraf i la targeta estarà encriptada, de manera que no pugui ser interceptada o modificada.

Així mateix s’evitarà el que un mateix usuari pugui disposar de més d’una targeta. Per a això, la Unió Europea ha creat una xarxa anomenada TachoNet per la qual tots els països integrats en el sistema del tacògraf digital intercanvien informació de les persones a les quals se’ls han proporcionat targetes.

CONDUCTOR

La targeta de conductor identifica al conductor i permet emmagatzemar les dades sobre la seva activitat durant almenys els últims 28 dies (31 per a les targetes emeses a Espanya) i tindran una validesa de cinc anys. El contingut i característiques de les targetes de conductor és el que a aquest efecte es troba establert en l’apartat IV de l’annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85, de 20 de desembre de 1985.

 

La targeta de conductor tindrà caràcter personal i no podrà ser objecte de retirada o suspensió durant el seu termini de validesa en cap concepte, tret que es comprovi que ha estat falsificada, que el conductor utilitzi una targeta de la qual no és titular o que s’ha obtingut amb declaracions falses o documents falsificats.

El conductor només podrà ser titular d’una targeta de conductor. Només podrà utilitzar la seva pròpia targeta, i no haurà d’utilitzar una targeta de conductor defectuosa, o el termini de la qual de validesa hagi caducat o bé hagi estat declarada perduda o robada.

La targeta de conductor emmagatzemarà informació d’almenys els últims 28 dies, aquesta informació podrà ser consultada pels cossos de control.

Les dades emmagatzemades en la targeta inclouen:

 1. Nom i cognoms del titular i data de naixement.
 2. Nombre de la targeta, Estat membre, Autoritat que expedeix la targeta i data d’expedició.
 3. Data començament de validesa i caducitat de la targeta.
 4. Nombre de permís de conduir, Estat membre i autoritat que ha expedit el permís.
 5. Data i hora d’inserció de la targeta en el Tacògraf.
 6. Quilòmetres del vehicle en el moment de la inserció.
 7. Data i hora d’extracció de la targeta.
 8. Quilòmetres del vehicle en el moment de l’extracció.
 9. Matrícula del vehicle i Estat membre de matriculació.
 10. Activitats del conductor durant el temps que la targeta estigui inserida.
 11. País on comença i acaba el període de treball diari.*
 12. Distància recorreguda pel conductor.
 13. Incidents o esdeveniments ocorreguts per manipulació o mal ús del tacògraf.
 14. Fallades en el funcionament, tals com a fallades del sensor, tacògraf…
 15. Controls més recents que s’han realitzat a la targeta.
 16. Condicions específiques: fora d’àmbit i trajecte en transbordador o tren.

* Dins del territori espanyol i quan es tracti de transport interior, haurà d’indicar-se a més del símbol corresponent al país (E), el corresponent a les Comunitats Autònomes d’inici i finalització del període de treball diari.

Descàrrega de dades

Les dades contingudes en la targeta de conductor hauran de ser descarregades en els següents suposats:

 1. Canvi d’empresa: haurà de descarregar-se la informació del tacògraf digital en abandonar el conductor l’empresa.
 2. Caducitat: Quan es produeixi la caducitat de la targeta.
 3. Devolució: Abans de la devolució de la targeta a l’òrgan emissor quan això resulti exigible.
 4. Inspecció: quan sigui necessari per donar compliment als requeriments de l’Administració.
 5. Termini de temps: Almenys cada 31 dies per garantir que no hi ha sobreescriptura.

Els fitxers amb informació de la targeta hauran de descarregar-se i emmagatzemar-se en un fitxer amb el següent format de nom:

C_N…N_C…C_ YYYYMMDD_HHMM.TGD

On:

 1. C : identifica el tipus de fitxer (dades d’una targeta de conductor).
 2. N…N : nombre de la targeta (16 caràcters).
 3. C…C : país emissor de la targeta. Camp variable d’1 a 3 caràcters. Codificat segons l’Annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 en el seu Apartat 2.71.
 4. YYYYMMDD_HHMM : data i hora en la qual es va realitzar la descàrrega:
   1. YYYY: any.
   2. MM: mes.
   3. DD: dia.
   4. HH: hora.
   5. MM: minut.
 5. TGD: extensió del fitxer.

Les empreses són responsables de guardar els fitxers descarregats de les targetes dels seus conductors durant un mínim de 365 dies. En el cas de ser el conductor un empleat per compte propi o autònom, aquest haurà de fer les funcions de l’empresa i descarregar les dades del tacògraf amb la seva targeta d’empresa.

Sol·licitud

La sol·licitud o primera emissió de targetes de conductor podrà fer-se mitjançant Internet o bé un escrit que segueixi al model que figura com a annex I de la Ordre FOM/1190/2005.

Totes les sol·licituds hauran d’incloure les següents dades:

 1. Nom i cognoms, nacionalitat, sexe, tipus i nombre de document d’identitat, data de naixement, domicili, telèfon i/o e-mail de contacte.
 2. Nombre de permís de conducció, classe, data de validesa, país i autoritat que ho hagi emès.
 3. Nom i cognoms o raó social, domicili, telèfon i/o e-mail de contacte i nombre d’identificació fiscal de la persona que, si escau, actuï en representació del sol·licitant.
 4. Lloc i data en què es formula la sol·licitud.
 5. Signatura del sol·licitant o de la persona que actuï en la seva representació.
 6. Signatura del titular de la targeta. El sol·licitant signarà en el requadre situat a aquest efecte, sense sobrepassar els seus límits.

Si el sol·licitant posseeix un certificat de la classe 2 amb signatura digital, emès per una autoritat certificadora reconeguda, podrà realitzar i presentar la sol·licitud per Internet. En aquest cas la signatura haurà de tenir una resolució mínima de 600 punts per polzada, retallada a una grandària de 50 x 11 mil·límetres, amb fons blanc; el fitxer serà en format TIF o JPEG, amb la màxima compressió que no comprometi la seva qualitat.

 1. El requadre denominat codi de barres es podrà utilitzar quan el sol·licitant es connecti per Internet, emplenant el formulari en pantalla i imprimint totes les seves dades. Per facilitar la seva captura, aquestes dades es codificaran mitjançant el codi de barres bidimensional situat a tals efectes
 2. Especificar si la targeta ja confeccionada es lliurarà per correu i, si escau, determinar un domicili d’enviament.
 3. En la causa de la sol·licitud es farà constar que es tracta de primera emissió de targeta de conductor.

Juntament amb la sol·licitud, s’aportarà la següent documentació:

 1. D. N. I., T. I. I. o Passaport.
 2. Permís de conducció en vigor de les classes C, C1, D o D1, excepte quan figuri inscrit en el Registre de la Direcció general de trànsit.
 3. creditació de la residència a la província en la qual es presenta la sol·licitud. A aquests efectes, per als ciutadans de països pertanyents a la Unió Europea, serà suficient qualsevol document amb valor probatori, i, per als ciutadans de tercers països, s’acreditarà la residència mitjançant la targeta d’identitat d’estranger (T. I. E.) o el visat de treball i residència, o bé mitjançant autorització administrativa per treballar o una altra documentació equivalent expedida conforme a la legislació de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
 4. Fotografia actual del sol·licitant, de tipus carnet i amb les següents característiques:
  1. Grandària de 25 x 32 mil·límetres, en color, amb un fons uniforme i de to blanc o clar. La distància entre la barbeta i el naixement del pèl o el front serà d’entre 20 i 25 mil·límetres.
  2. No haurà d’aparèixer el sol·licitant amb ulleres fosques, barret o qualsevol altre element que oculti total o parcialment el rostre.
  3. Si s’envia per Internet, la fotografia haurà de tenir una resolució mínima de 600 punts per polzada, retallada a una grandària de 25 x 32 mil·límetres, i el fitxer estarà en format JPEG, amb una compressió que no comprometi la seva qualitat.

EMPRESA

Aquesta targeta identifica a l’Empresa i permet visualitzar, imprimir i transferir la informació emmagatzemada en el Tacògraf i activar i desactivar el bloqueig del mateix. Els bloquejos eviten el que altres empreses puguin tenir accés a les dades emmagatzemades en el tacògraf per a la seva descàrrega i anàlisi. A més la targeta d’empresa permetrà configurar certes opcions avançades del tacògraf tals com a unitats de mesura, alertes sonores…

Els empleats per compte propi (autònoms), hauran de sol·licitar tant una targeta de conductor com una d’empresa.

Les Targetes d’empresa tindran una validesa de cinc anys, igual que les targetes de conductor.

En el cas que l’empresa deixés de ser titular o arrendatària de vehicles dotats d’aparell de control, haurà de retornar a l’òrgan emissor la targeta o targetes d’empresa que li haguessin estat expedides.

Sense la Targeta d’empresa no es podrà bolcar la informació sobre activitats dels conductors emmagatzemada en el tacògraf per recopilar-la a la seu de l’empresa.

Les dades emmagatzemades en la targeta d’empresa inclouen:

 1. Nom i adreça de l’Empresa.
 2. Nombre de targeta.
 3. Estat membre, Autoritat que ha expedit la targeta i data d’expedició.
 4. Data de començament de validesa i caducitat de la targeta
 5. Tipus d’activitat realitzat:
  1. Activació o desactivació del bloqueig del Tacògraf.
  2. Transferència de dades del Tacògraf.
  3. Transferència de dades de la Targeta del Conductor.
  4. Període transferit.
  5. Matrícula del vehicle i País de matriculació.
  6. En cas de transferència de dades de la targeta d’un conductor, les empreses hauran de descarregar les dades del tacògraf digital en els següents suposats:
   1. Canvi de Vehicle : haurà de descarregar-se la informació del tacògraf digital abans de transferir el vehicle o abans que el vehicle torni a l’arrendador en el cas que aquest fos llogat.
   2. Fallada de la Tacògraf : quan es detecti un mal funcionament però encara puguin descarregar-se les dades.
   3. Inspecció : quan sigui necessari per donar compliment als requeriments de l’Administració.
   4. Termini de temps : Almenys cada tres mesos.

A més les empreses seran responsables d’emmagatzemar les dades descarregades dels seus vehicles durant un mínim de 365 dies.
Tota empresa titular de vehicles dotats de tacògraf digital haurà d’atendre els requeriments de petició de dades els organismes de control. Per a això haurà d’aportar-los emprant suport físic CD-R o CD-RW, correu electrònic o descarregant els fitxers mitjançant una pàgina Web de descàrrega.

En qualsevol cas, el format de fitxers haurà de ser compatible amb el sistema de fitxers Windows XP o equivalent, i per poder verificar l’autenticitat i integritat de les dades rebudes, aquests es remetran sempre amb una signatura digital afegida, la qual s’ajustarà a l’establert en l’apèndix 11 de l’Annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85.

Les dades es podran requerir desagregats per vehicle, conductor o període d’activitat. El nom dels fitxers tindrà la següent estructura:

V_M…M_C…C_YYYYMMDD_HHMM.TGD

On:

 1. V : identifica el tipus de fitxer (dades de la VU).
 2. M…M : VRN (matrícula del vehicle). Camp de longitud variable.
 3. C…C : país amb el certificat del qual se signen les dades de la VU. Camp variable d’1 a 3 caràcters. Codificat segons l’Annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 en el seu Apartat 2.71.
 4. YYYYMMDD_HHMM : data i hora en la qual es va realitzar la descàrrega:
  1. YYYY : any.
  2. MM : mes.
  3. DD : dia.
  4. HH : hora.
  5. MM : minut.
 5. TGD : extensió del fitxer.

El fitxer haurà de contenir dades d’activitat de totes les dates incloses en el període que se sol·liciti, en ordre cronològic.

CONTROL

Les targetes de control seran emprades pels cossos de seguretat de l’estat i pels inspectors de les comunitats autònomes per controlar els temps de conducció, descans, manipulacions al tacògraf…

Identifica a l’Organisme de Control, i si escau, a l’autoritat que realitza el control i permet accedir a la informació emmagatzemada en les targetes de conductor o en el Tacògraf, a l’efecte de la seva lectura, impressió o transferència.

Les targetes de control tindran validesa de cinc anys.

Sense targeta de control no s’hauran de dur a terme controls sobre les activitats dels conductors (fonamentalment temps de conducció i descans).

El Tacògraf Digital registra i emmagatzema les següents dades dels 20 controls mes recents:

 • Data i hora del control.
 • Nombre de la Targeta de Control i Estat membre que la va expedir.
 • Tipus de control.
 • Visual.
 • Impressió.

La Targeta de Control emmagatzemarà la següent informació:

 1. Nom i adreça de l’Organisme de Control.
 2. Nom i Cognoms del titular.
 3. Nombre de targeta.
 4. Estat membre, Autoritat que expedeix la targeta i data d’expedició.
 5. Data de començament de validesa i caducitat de la targeta.
 6. Data i hora del control.
 7. Tipus de control (Visual, Impressió, Transferència de dades del Tacògraf o de la Targeta de conductor.)
 8. Període transferit (si escau).
 9. Matrícula del vehicle i Estat membre de matriculació.
 10. Nombre de Targeta de Conductor que es controla i Estat membre que ha expedit la targeta.

CENTRE TÈCNIC

Identifica al titular i permet activar, provar i calibrar el Tacògraf, així com transferir dades registrades en el mateix. Sense una Targeta de Centre Tècnic no es podran activar i calibrar tacògrafs.
Les targetes de centre tècnic tindran validesa d’un any.
Les targetes hauran de ser retornades a l’òrgan que les va emetre quan es produeixi la retirada o suspensió d’una autorització de centre tècnic, la inhabilitació del responsable tècnic o d’algun dels seus tècnics o deixin aquests de prestar servei en el centre, o se cessi en l’activitat per qualsevol causa.

ACTIVACIÓ D’UN TACÒGRAF

Les targetes de control tindran validesa de cinc anys.

L’aparell de control s’activarà automàticament en inserir per primera vegada una targeta de centre tècnic per a activació en qualsevol de les seves ranures.

Per a això, haurà de complir-se les següents condicions:

 • El tacògraf haurà de lliurar-se desactivat a l’instal·lador o fabricant del vehicle.
 • Aquests hauran d’activar el tacògraf abans que el vehicle surti de la factoria on s’ha dut a terme la instal·lació (cadena muntatge).

Una vegada activat les funcions de registre i emmagatzematge seran operatives.

La targeta de centre tècnic per a activació es caracteritzarà per incloure en els camps relatius al nom i cognoms el nom del centre tècnic, és a dir, no és una targeta nominativa a favor d’un treballador com sí ocorre amb les de calibratge.

 

CALIBRACIÓ D’UN TACÒGRAF

La instal·lació i activació hauran d’anar seguides del calibrat que es farà amb una targeta de centre tècnic per a calibratge, fins a dues setmanes després de l’activació com a màxim, o després de la matriculació del vehicle si aquesta s’hagués realitzat en termini superior.

El calibrat comporta l’actualització o confirmació dels paràmetres del vehicle que van a guardar-se en la memòria:

 1. Matrícula del vehicle.
 2. Nombre de bastidor.
 3. Estat membre de matriculació.
 4. Quilòmetres.
 5. Hora.
 6. Valor d’ajust del limitador de velocitat.
 7. Grandària dels pneumàtics.
 8. Circumferència efectiva dels pneumàtics (L=mm).
 9. Coeficient característic del vehicle (W=im/km).
 10. Constant de l’aparell de control (K=im/km).
 11. Dades d’identificació del sensor de moviment.

Una vegada instal·lat i verificat l’Aparell de Control es col·locarà en el mateix, o al costat del, una Placa d’Instal·lació.

En la Placa figurarà:

 1. Nom complet, contrasenya completa i domicili de l’instal·lador o Centre Tècnic.
 2. Coeficient característic del vehicle en la forma W=imp/Km.
 3. Constant de l’Aparell de Control en la forma K=imp/Km.
 4. Circumferència efectiva dels pneumàtics en la forma L=mm.
 5. Grandària dels pneumàtics.
 6. Data en la qual es va determinar el coeficient característic del vehicle i es va mesurar la circumferència efectiva de les rodes.
 7. Nombre de bastidor (UIN).
 8. Nombre de fabricació de la unitat de vehicle.

La targeta de centre tècnic per a calibratge estarà assignada a una persona, incloent els seus noms i cognoms en ella.

La targeta del Centre Tècnic contindrà la següent informació:

 1. Codi d’identificació personal (PIN).
 2. Emmagatzematge de claus criptogràfiques necessàries per acoblar els sensors de moviment a les unitats intra-vehiculars.
 3. Nombre de targeta.
 4. Nom de l’Estat membre, Autoritat que va expedir la targeta i data d’expedició.
 5. Data de començament i caducitat de la targeta (màxim 1 any).
 6. Nom del Centre Tècnic.
 7. Adreça.
 8. Nom i cognoms del titular.
 9. Hores de començament o final dels períodes de treball diari.
 10. Magatzematge de dades sobre l’activitat del conductor.
 11. Incidents i fallades (els 3 incidents més recents de cada tipus i els 6 fallades més recents de cada tipus).
 12. Activitats de control.

SIMULADOR

Aquesta aplicació multimèdia està dissenyada per practicar amb els nous tacògrafs digitals existents en el mercat.

L’eina consta d’un simulador interactiu i unes seqüències guiades d’aprenentatge específiques de cada fabricant.

Pot optar per les següents opcions:

– Descàrrega d’aplicacions
Li permetrà executar des del seu ordinador quan vulgui, sense connexió a Internet.
Click aquí

– Execució en línia
Haurà d’estar connectat a Internet cada vegada que vulgui executar les aplicacions
Click aquí

Requisits:

 • PIII a 1 GHz o superior.
 • 128 Mb de memòria RAM.
 • 100 Mb d’espai lliure en disc. (Només en el cas de descàrregues)
 • W98, W2K o XP.
 • Internet Explorer versió 5.X o superior
 • Es recomana l’ús d’altaveus

Nota:
Els fitxers d’aquestes aplicacions són molt grans i en alguns casos, si intenta descarregar o executar on-line des d’una xarxa corporativa podrien no instal·lar correctament. Si es donés aquesta circumstància contacti amb l’administrador de xarxa.

LEGISLACIÓ

L’entrada d’Espanya en l’actual Unió Europea, l’1 de gener de 1986, va suposar, entre moltes altres coses, l’aplicació directa de la reglamentació sobre temps de conducció i descans que a aquest efecte existia en aquests països.

Aquesta normativa estava composta pel Reglament CEE 3820/85 del Consell relatiu a l’harmonització de determinades disposicions en matèria social en el sector dels transports per carretera i el Reglament CEE 3821/85 de Consell relatiu a l’aparell de control en el sector dels transports per carretera.

Amb el pas del temps s’ha considerat convenient la introducció de nous equips de control dotats de dispositius de registre electrònic de la informació pertinent i una targeta personal de conductor, amb l’objectiu de garantir la disponibilitat, la claredat, la facilitat de lectura, la impressió i la fiabilitat de les dades registrades i que permetin establir un registre indiscutible, d’una banda, de les accions realitzades pel conductor durant els últims dies i, d’altra banda, de l’activitat del vehicle al llarg de diversos mesos. Així mateix, davant la dificultat d’interpretació, aplicació, execució i control de manera uniforme en tots els Estats membres es fa necessari un conjunt de normes clares i senzilles que puguin ser compreses, interpretades i aplicades amb major facilitat pel sector del transport per carretera i per les autoritats encarregades de vetllar pel seu compliment.

Per això, s’han aprovat i publicat diverses disposicions que han modificat el Reglament CEE 3821/85 del Consell relatiu a l’aparell de control en el sector dels transports per carretera , establint, entre altres qüestions, les condicions de fabricació, assaig, instal·lació i control del tacògraf digital , que és obligatori des de gener de 2006.

En el mateix sentit, amb data 11 d’abril de 2006 es va publicar el Reglament (CE) 561/2006 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 15 de març de 2006 relatiu a l’harmonització de determinades disposicions en matèria social en el sector dels transports per carretera pel qual es deroga el Reglament (CEE) nº 3820/85 del Consell.

Ambdós Reglaments són aplicable a tots els conductors que realitzin algun tipus de transport per carretera, ja sigui públic o privat, de mercaderies o de viatgers, siguin espanyols o estrangers, realitzin el transport per l’interior d’Espanya o pel territori de la Comunitat Europea, portin el vehicle en càrrega o circulin en buit, però sempre que el vehicle que condueixin tingui un PMA superior a 3.5 t o en el cas de vehicles per a viatgers, aquests tinguin més de 9 places inclòs el conductor.

La dificultat, en alguns casos, d’aquestes normes i les importàncies de la seva extensa difusió, aconsellen l’edició d’aquest petit manual explicatiu que permeti una ràpida compressió a tots els que, dia a dia, han de complir aquestes normes i, també, als quals han de vigilar el seu compliment.

Esperem que aquest petit manual serveixi per explicar i aclarir totes aquelles qüestions que, després d’una lectura assossegada dels Reglaments abans citats, no estiguin prou clares per tots els que utilitzen l’aparell tacògraf.

EXCEPCIONS

S’aplicarà el Reglament de la C.E. 561/2006 al transport per carretera:

 • de mercaderies, quan la massa màxima autoritzada dels vehicles, inclòs qualsevol remolc o semiremolc, sigui superior a 3,5 tones.
 • de viatgers en vehicles fabricats o adaptats de forma permanent per transportar a més de nou persones, inclòs el conductor, i destinats a tal fi.

No queden sotmesos a l’àmbit d’aplicació dels Reglaments de la C.E. 561/2006 i 3821/85 (és a dir no estan obligats a complir amb els temps de descans i conducció, ni a instal·lar l’aparell de Control o tacògraf) els transports realitzats mitjançant:

 1. vehicles destinats al transport de viatgers en serveis regulars quan el trajecte del servei que es tracti no superi els 50 quilòmetres;
 2. vehicles la velocitat màxima dels quals autoritzada no superi els 40 quilòmetres per hora;
 3. vehicles adquirits o llogats sense conductor per les forces armades, la defensa civil, els cossos de bombers i les forces responsables del manteniment de l’ordre públic, quan el transport es realitzi com a conseqüència de la funció pròpia encomanada a aquests cossos i sota la seva responsabilitat;
 4. vehicles, inclosos els vehicles utilitzats per al transport no comercial d’ajuda humanitària, utilitzats en casos d’urgència o destinats a operacions de salvament;
 5. vehicles especials utilitzats amb finalitats mèdiques;
 6. vehicles especialitzats en la reparació d’averies el radi d’acció de la qual sigui de 100 quilòmetres al voltant del seu centre d’explotació;
 7. vehicles que es sotmetin a proves en carretera amb finalitats de millora tècnica, reparació o conservació i vehicles nous o transformats que encara no s’hagin posat en circulació;
 8. vehicles o conjunts de vehicles d’una massa màxima autoritzada no superior a 7,5 tones utilitzats per al transport no comercial de mercaderies;
 9. vehicles comercials que es considerin històrics conforme a la legislació de l’Estat membre en el qual circulin i que s’utilitzin per al transport no comercial de viatgers o mercaderies.

A més d’aquestes excepcions el REIAL DECRET 640/2007 de 18 de maig, pel qual s’estableixen excepcions a l’obligatorietat de les normes sobre temps de conducció i descans i l’ús del tacògraf en el transport per carretera, en ús de l’habilitació continguda en els articles 3.2 del Reglament (CEE) nº 3821/85 i 13.1 del Reglament (CE) nº 561/2006, disposa que no serà obligatori el compliment de les obligacions imposades en els referits Reglaments en relació amb la instal·lació i ús del tacògraf i els temps de conducció i descans dels conductors, durant la realització dels següents transports:

 1. Transports oficials, definits en l’article 105 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres.
 2. Transports que tinguin per objecte la recollida i lliurament d’enviaments postals en el marc del servei postal universal per proveïdors d’aquest servei, sempre que la massa màxima autoritzada del vehicle utilitzat, inclosa si escau la dels remolcs i semiremolcs, no sigui superior a 7,5 tones, el transport es desenvolupi íntegrament dins d’un radi de 50 quilòmetres al voltant del centre d’explotació de l’empresa titular o arrendatària del vehicle, i la conducció de vehicles no constitueixi l’activitat principal del conductor, que la seva categoria professional haurà de ser la corresponent a els qui s’encarreguen de la recollida i repartiment de la correspondència postal.
 3. Transports realitzats en vehicles exclusivament dedicats a la prestació dels serveis de clavegueram, protecció contra les inundacions, proveïment d’aigua, manteniment de les xarxes de gas i electricitat, manteniment i conservació de carreteres, recollida d’escombraries a domicili, telègrafs i telèfons, teledifusió i radiodifusió i detecció de receptors i transmissors de radi i televisió.
 4. Transports realitzats per a l’eliminació de residus de caràcter urbà íntegrament compresos en un radi de 50 quilòmetres al voltant del centre d’explotació de l’empresa titular o arrendatària del vehicle.
 5. Transports de mercaderies de caràcter privat complementari realitzats en el marc de la seva pròpia activitat empresarial per empreses agrícoles, hortícoles, forestals, ramaderes o pesqueres, que es desenvolupin íntegrament en un radi de 50 quilòmetres al voltant del centre d’explotació de l’empresa.
 6. Transports de caràcter privat complementari realitzats mitjançant la utilització de tractors agrícoles o forestals en el desenvolupament d’una activitat agrícola o forestal sempre que es desenvolupin íntegrament en un radi de 100 quilòmetres al voltant del centre d’explotació de l’empresa titular o arrendatària del vehicle.
 7. Transports de recollida de llet en les granges o que tinguin per objecte portar a aquestes recipients de llet o productes làctics destinats a l’alimentació del bestiar, sempre que es desenvolupin íntegrament en un radi de 100 quilòmetres al voltant del centre d’explotació de l’empresa titular o arrendatària del vehicle.
 8. Transport d’animals vius entre granges i mercats locals, entre mercats i escorxadors locals o entre granges i escorxador locals, sempre que la distància en línia recta entre origen i destinació del transport no sigui superior a 50 quilòmetres.
 9. Transports de caràcter privat complementari de material de circ i atraccions de fira realitzats en vehicles especialment condicionats per a això.
 10. Trasllat d’exposicions mòbils instal·lades a bord de vehicles especialment condicionats i equipats per a això i la finalitat principal dels quals sigui la seva utilització amb finalitats educatives quan el vehicle es trobi estacionat.
 11. Transports de fons o objectes de valor en vehicles especialment condicionats i equipats per a això.
 12. Transports realitzats en el desenvolupament de cursos destinats a l’aprenentatge de la conducció o a l’obtenció del permís de conduir o del certificat d’aptitud professional dels conductors mitjançant la utilització de vehicles especialment equipats per a això, sense perjudici de l’establert en el Reial decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors i en el Reial decret 1295/2003, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les escoles particulars de conductors.
 13. Transports de mercaderies realitzats mitjançant vehicles propulsats per electricitat o gas natural o liquat, la massa màxima del qual autoritzada, inclosa si escau la dels remolcs o semiremolcs, no sigui superior a 7,5 tones, sempre que es desenvolupin íntegrament en un radi de 50 quilòmetres al voltant del centre d’explotació de l’empresa titular o arrendatària del vehicle.
 14. Transports de caràcter privat complementari l’objecte del qual sigui el trasllat del material, equip o maquinària utilitzat pel conductor en l’exercici de la seva professió, sempre que la massa màxima autoritzada del vehicle utilitzat, inclosa si escau la dels remolcs i semiremolcs, no sigui superior a 7,5 tones, el transport es desenvolupi íntegrament dins d’un radi de 50 quilòmetres al voltant del centre d’explotació de l’empresa titular o arrendatària del vehicle i la conducció de vehicles no constitueixi l’activitat principal del conductor.
 15. Transports realitzats per vehicles exclusivament dedicats a la prestació de serveis que es desenvolupin íntegrament en recintes tancats dedicats a activitats diferents del transport per carretera, tals com a ports, aeroports i estacions ferroviàries.
 16. Transports íntegrament desenvolupats en illes la superfície de les quals no superi els 250 quilòmetres quadrats, sempre que aquestes no es trobin unides al territori peninsular per cap pont, gual o túnel l’ús del qual estigui obert als vehicles de motor.

FETS SANCIONABLES

La Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres i el seu Reglament estableixen com a fets sancionables els següents, que seran sancionats tal com a continuació es detalla:

FALTES MOLT GREUS

(sancions des de 2.001 fins a 6.000 €)

 • La manipulació del tacògraf o els seus elements, del limitador de velocitat o altres instruments o mitjans de control que existeixi l’obligació de portar instal·lats en el vehicle destinada a alterar el seu normal funcionament, així com la instal·lació d’elements mecànics, electrònics o d’una altra naturalesa destinats a alterar el correcte funcionament dels corresponents instruments de control o modificar els seus mesuraments, tot i que uns o uns altres no es trobin en funcionament en el moment de realitzar-se la inspecció *.
 • La manca del tacògraf, del limitador de velocitat o els seus elements o altres instruments o mitjans de control que existeixi l’obligació de portar instal·lats en el vehicle. Es considerarà equivalent a la seva manca la utilització d’instruments o elements no homologats, quan preceptivament haguessin d’estar-ho, o que siguin diferents als exigits reglamentàriament.
 • La manca significativa de fulles de registre o de dades registrades en el tacògraf o en les targetes dels conductors que existeixi obligació de conservar a la seu de l’empresa. A aquest efecte, es considerarà que tal manca de fulles o dades és significativa, quan resulti acreditat que mancada, per vehicle o per conductor, el reflex de més d’un 30 per cent dels quilòmetres realitzats durant el període requerit. A aquesta circumstància s’equipararà el fet que la documentació aportada no permeti, per causa imputable a l’empresa, determinar el nombre total de quilòmetres realitzats durant aquest període. En tot cas, a l’efecte d’aquest apartat, es considerarà que es manca d’aquelles fulles de registre el contingut del qual resulti il·legible, a causa de la seva brutícia, deterioració o una altra causa.
 • La falsificació de fulles de registre, targetes de conductor o altres elements o mitjans de control que existeixi l’obligació de portar en el vehicle, així com el falsejament del seu contingut o alteració dels esments obligatoris de la fulla de registre o targeta del conductor. Es considerarà, així mateix, constitutiva d’aquesta infracció qualsevol utilització indeguda de les referides fulles, targetes o elements destinada a modificar la informació en ells recollida o a anul·lar o alterar el normal funcionament dels aparells de control instal·lats en el vehicle. Tindrà la mateixa consideració la presentació de documents de caràcter públic o privat a fi de justificar fraudulentament la manca de fulles de registre, targetes de conductor o altres elements o mitjans de control que existeixi l’obligació de portar en el vehicle.
 • La manca de fulles de registre del tacògraf, de la targeta de conductor o dels documents impresos que existeixi obligació de portar en el vehicle. Es considerarà, així mateix, inclosa en aquesta infracció la falta de realització d’aquelles anotacions manuals relatives a l’activitat del conductor que existeixi obligació de dur a terme per part d’aquest quan el tacògraf estigui avariat.
 • No portar inserida la corresponent fulla de registre o targeta del conductor en el tacògraf, quan això resulti exigible, portar inserida una fulla de registre sense haver anotat el nom i cognom del conductor o portar inserides les fulles de registre o targetes corresponents a un altre conductor.
 • La negativa o obstrucció als requeriments dels membres de la Inspecció del Transport Terrestre en aquells supòsits relatius al compliment de la legislació sobre temps de conducció i descans dels conductors. Es considerarà comesa una infracció diferent per cada vehicle o conductor del que no s’aporti la documentació sol·licitada. En tot cas, es considerarà no aportada, i conseqüentment serà constitutiva de la infracció tipificada en aquest apartat, la remissió a l’Administració de la informació extreta del tacògraf digital o de la targeta del conductor sense la corresponent signatura digital o altres elements destinats a garantir la seva autenticitat.

FALTES GREUS

(sancions des de 401 fins a 2.000 €)

 • La manca no significativa de fulles de registre o de dades registrades en el tacògraf o en les targetes dels conductors que existeixi obligació de conservar a la seu de l’empresa a la disposició de l’Administració, quan aquesta infracció no hagi de ser qualificada com molt greu, considerant-se comesa una infracció per cada vehicle o conductor del que s’acrediti la manca no significativa de fulles o dades.
 • L’inadequat funcionament imputable al transportista del tacògraf, del limitador de velocitat o els seus elements o altres instruments o mitjans de control que existeixi l’obligació de portar instal·lats en el vehicle, quan no hagi de ser qualificada com molt greu de conformitat amb l’establert, o no passar la revisió periòdica dels mateixos en els terminis i forma legal o reglamentàriament establerts.
 • La utilització d’una mateixa fulla de registre durant diverses jornades quan això hagués donat lloc a la superposició de registres que impedeixin la seva lectura.
 • L’ incompliment per part del conductor de l’obligació de realitzar per si mateix determinades entrades manuals o anotacions en el tacògraf o en les fulles de registre, en aquells supòsits en què tal obligació es trobi reglamentàriament establerta, tret que hagi de qualificar-se com molt greu de conformitat amb l’establert o com a lleu per donar-se les circumstàncies previstes.
 • La utilització en el tacògraf de més d’una fulla de registre durant una mateixa jornada per la mateixa persona, excepte quan es canviï de vehicle i la fulla de registre utilitzada en el tacògraf del primer vehicle no es trobi homologada per a la seva utilització en el del segon.

FALTES LLEUS

(sancions des de 200 fins a 400 €)

 • L’ incompliment per part del conductor de l’obligació de realitzar per si mateix determinades entrades manuals o anotacions en el tacògraf o en les fulles de registre, en aquells supòsits en què tal obligació es trobi reglamentàriament establerta, quan, no obstant això no haver-se realitzat les anotacions oportunes, resulti possible deduir bé del propi tacògraf o de les fulles de registre immediatament anteriors i posteriors quin degués haver estat el seu contingut.
 • La utilització de fulles de registre no homologades o que resultin incompatibles amb el tacògraf utilitzat, així com la utilització d’una targeta de conductor caducada.

* Quan aquesta infracció sigui detectada durant la seva comissió en carretera haurà d’ordenar-se la immediata immobilització del vehicle fins que se suprimeixin els motius determinants de la infracció.

TEMPS DE CONDUCCIÓ

Conducció ininterrumpuda

Després d’un període de conducció de quatre hores i mitjana, el conductor farà una pausa ininterrompuda d’almenys 45 minuts, tret que prengui un període de descans.
Podrà substituir-se aquesta pausa per una pausa d’almenys 15 minuts seguida d’una pausa d’almenys 30 minuts, ambdues intercalades en el període de conducció de 4 hores i mitjana.

Conducció diària

El temps màxim de conducció diari no pot excedir de 9 hores, excepte dues vegades a la setmana que pot arribar a les 10 hores.

Conducció setmanal

El temps de conducció setmanal no superarà les 56 hores (s’entendrà per setmana el període de temps comprès entre les 00.00 del dilluns i les 24.00 del diumenge).

Conducció bisetmanal

El temps de conducció en dues setmanes consecutives no pot excedir de 90 hores.
Així, si en una setmana es condueix durant 56 hores (màxim permès), en la següent només podrà conduir-se durant 34 hores, posat ambdues sumen el màxim de 90 hores.

Fets sancionables

Faltes molt greus (Sancions des de 3.301 a 4.600 €):
L’excés superior al 50 per cent en els temps màxims de conducció o de conducció ininterrompuda. *

Faltes greus (Sancions des d’1.501 a 2.000 €):
L’excés superior al 20 per cent en els temps màxims de conducció o de conducció ininterrompuda, tret que aquest excés hagi de ser considerat infracció molt greu, de conformitat amb el previst en l’article 140.20. *

Faltes lleus (Sancions des de 301 a 400 €):
L’excés en els temps màxims de conducció o de la conducció ininterrompuda, tret que hagi de ser considerat infracció greu o molt greu. **

* Quan aquesta infracció sigui detectada durant la seva comissió en carretera haurà d’ordenar-se la immediata immobilització del vehicle fins que se suprimeixin els motius determinants de la infracció.
** Quan aquesta infracció sigui detectada durant la seva comissió en carretera, sempre que la distància que encara hagi de recórrer el vehicle per aconseguir la seva destinació sigui superior a 30 quilòmetres, haurà d’ordenar-se la immediata immobilització del vehicle fins que se suprimeixin els motius determinants d’infracció.

TEMPS DE DESCANS

Descans diari

En les 24 hores següents al final del seu període de descans diari o setmanal anterior, els conductors hauran de prendre’s un nou període de descans diari.

Aquest període de descans diari podrà ser normal o reduït.

 • Període de descans diari normal: qualsevol període de descans d’almenys 11 hores.

Alternativament, el període de descans diari normal es podrà prendre en dos períodes, el primer d’ells d’almenys tres hores ininterrompudes i el segon d’almenys 9 hores ininterrompudes.

 • Període de descans diari reduït: qualsevol període de descans d’almenys 9 hores, però inferior a 11 hores.

Els conductors no podran prendre’s més de tres períodes de descans diari reduïts entre dos períodes de descans setmanals

En cas de la conducció en equip d’un vehicle, els conductors hauran d’haver-se pres un nou període de descans diari d’almenys 9 hores en l’espai de 30 hores des del final del seu període de descans diari o setmanal anterior.

El període de descans diari normal d’un conductor que acompanyi un vehicle transportat per transbordador o tren podrà interrompre’s dues vegades com a màxim per dur a terme altres activitats que no excedeixin en total d’una hora. Durant el període de descans diari normal, el conductor haurà de tenir accés a un llit o llitera.

Descans setmanal

Un període de descans setmanal haurà de començar-se abans que hagin conclòs sis jornades consecutives de 24 hores des del final de l’anterior període de descans setmanal.

Aquest període de descans setmanal podrà ser normal o reduït.

 • Període de descans setmanal normal: qualsevol període de descans d’almenys 45 hores.

 • Període de descans setmanal reduït: qualsevol període de descans inferior a 45 hores que es pot reduir fins a un mínim de 24 hores consecutives.

En el transcurs de dues setmanes consecutives el conductor haurà de prendre almenys:

 • dos períodes de descans setmanal normal, o
 • un període de descans setmanal normal i un període de descans setmanal reduït d’almenys 24 hores; no obstant això, la reducció es compensarà amb un descans equivalent pres en una sola vegada abans de finalitzar la tercera setmana següent a la setmana que es tracti.

Els descansos presos com a compensació per un període de descans setmanal reduït hauran de prendre’s juntament amb un altre període de descans d’almenys nou hores.

Quan el conductor triï fer-ho, els períodes de descans diaris i els períodes de descans setmanals reduïts presos fora del centre d’explotació de l’empresa podran efectuar-se en el vehicle sempre que aquest vagi adequadament equipat per al descans de cadascun dels conductors i estigui estacionat.

Fets sancionables

Faltes molt greus ( Sancions des de 3.301 a 4.600 € ):
La minoració superior al 50 per cent dels períodes de descans obligatoris. *

Faltes greus ( Sancions des d’1.501 a 2.000 € ):
La minoració superior al 20 per cent en els períodes de descans establerts, tret que aquest defecte hagi de ser considerat infracció molt greu, de conformitat amb el previst en l’article 140.20. *

Faltes lleus ( Sancions des de 301 a 400 € ):
La minoració dels períodes de descans o pausa establerts, tret que hagi de ser considerat infracció greu o molt greu.

* Quan aquesta infracció sigui detectada durant la seva comissió en carretera haurà d’ordenar-se la immediata immobilització del vehicle fins que se suprimeixin els motius determinants de la infracció.

PREGUNTES FREQÜENTS

Què és un tacògraf digital?
El tacògraf digital és un nou sistema basat en tecnologia digital per mesurar temps i velocitats de conducció que reemplaçarà al tacògraf analògic.

El sistema consta d’una unitat de vehicle, un sensor de velocitat/distancia i de les targetes de tacògraf.

Què és el sensor de moviment?
El sensor és un aparell que permet registrar les velocitats i distàncies recorregudes per un vehicle mitjançant l’enviament d’un senyal codificat a la unitat de vehicle.

Quins vehicles estan obligats a portar tacògraf digital?
De manera general, tots els vehicles que tinguin una MMA superior a 3.5 tones o en el cas de vehicles per a viatgers, aquests tinguin més de 9 places inclòs el conductor, excepte certes excepcions.

Quan es va introduir el tacògraf digital?
La implantació a Espanya del tacògraf digital per a vehicles de nova matriculació, obligats a l’ús i instal·lació d’aquest aparell de control, va començar l’1 de gener de 2006.

Què ocorre amb els vehicles que porten tacògraf analògic?
Els vehicles matriculats abans del 5 d’agost de 2005 que muntin el tacògraf analògic podran seguir utilitzant-ho, sense necessitat de reemplaçar-ho per un digital.

Què és una targeta intel·ligent?
Una targeta intel·ligent és una targeta similar a una de crèdit en la qual la informació es guarda en un xip en comptes d’en una banda magnètica.

Quins tipus de targetes s’empren en el tacògraf digital?
Existeixen quatre tipus de targetes de tacògraf digital. La Targeta de Conductor serà utilitzada pels conductors de vehicles que portin tacògraf digital. La Targeta d’empresa l’empraran les companyies que tinguin en la seva flota vehicles amb tacògraf digital. La Targeta de Control serà utilitzada pels cossos de seguretat i inspectors per descarregar i comprovar la informació del tacògraf digital i/o la targeta de conductor. La Targeta de Centre d’Assaig serà utilitzada per calibrar el tacògraf digital.

Perquè serveixen les targetes de conductor?
Les targetes de conductor hauran de ser utilitzades per tots aquells conductors de vehicles que incorporin un tacògraf digital.

Quines dades emmagatzema?
Les targetes emmagatzemaran d’una banda les dades del conductor (incloent nom, data naixement, permís de conduir…) i d’altra banda les seves dades de conducció (incloent activitats realitzades, vehicles utilitzats, països i regions visitades, esdeveniments i fallades del sistema…).

Com se sol·liciten les targetes?
Per sol·licitar una targeta de conductor podrà dirigir-se a una Oficina Provincial de Transports o bé completar un formulari per Internet.

Quines dades són necessàries?
D’una banda seran necessàries dades personals, com a nom, data de naixement… i per altres dades professionals com el nombre del permís de conducció, classe de permís, autoritat emissora… Juntament amb la documentació haurà de lliurar-se una fotografia, una còpia del DNI i permís de conduir (C, C1, D o D1) i acreditació de la residència.

Què fer si perdo la targeta?
Si la targeta de conductor ha estat extraviada, haurà de comunicar-se abans de 7 dies naturals a l’Oficina Provincial de Transports del lloc on el conductor tingui el seu domicili. Mentrestant, el conductor podrà seguir conduint sense targeta, però haurà d’imprimir dos informes diaris: un en iniciar la jornada i un altre en finalitzar-la i signar-los, igual que es faria amb un disc de tacògraf analògic.

Què fer si deixa de funcionar la targeta?
Si la targeta de conductor s’ha danyat físicament o bé és rebutjada pel tacògraf, haurà de sol·licitar-ne una nova abans de 7 dies naturals a l’Oficina Provincial de Transports del lloc on el conductor tingui el seu domicili. Mentrestant, el conductor podrà seguir conduint sense targeta, però haurà d’imprimir un informe diari en iniciar la seva jornada i un altre en finalitzar-la i signar-los, igual que es faria amb un disc de tacògraf analògic.

Què fer si em roben la targeta?
Si la targeta de conductor ha estat sostreta, el conductor haurà de presentar denúncia davant els cossos de seguretat de l’estat i haurà de comunicar-ho abans de 7 dies naturals a l’Oficina Provincial de Transports del lloc on el conductor tingui el seu domicili. Mentrestant, el conductor podrà seguir conduint sense targeta, però haurà d’imprimir un informe diari en iniciar la seva jornada i un altre en finalitzar-la i signar-los, igual que es faria amb un disc de tacògraf analògic.

Es pot conduir sense targeta?
Només es podrà conduir sense targeta en cas de pèrdua, robatori o fallada de la targeta. En aquests casos, el conductor podrà seguir conduint, però haurà d’imprimir un informe diari en iniciar la seva jornada i un altre en finalitzar-la i signar-los, igual que es faria amb un disc de tacògraf analògic.

Com es renova la targeta?
Les targetes de conductor tindran un període de validesa de cinc anys. Abans dels quinze dies de la data de caducitat, el conductor haurà de dirigir-se a l’Oficina Provincial de Transports on tingui el seu domicili i sol·licitar la renovació de la mateixa.

He canviat de domicili. Què haig de fer?
En el cas que sigui necessari modificar les dades de la targeta, el conductor haurà de dirigir-se a l’Oficina Provincial de Transports que li correspongui dins del període d’un mes des que es va produir la modificació. Haurà de presentar un document acreditatiu del canvi i sol·licitar una nova targeta que reflecteixi els canvis.

Canvien els temps de conducció i descans?
No, els temps de conducció i descans segueixen sent els recollits en el Reglament Europeu C.E. 3820/85.

Perquè serveixen les targetes d’empresa?
La targeta d’empresa identifica a l’empresa i permet visualitzar imprimir i transferir la informació emmagatzemada en el tacògraf digital.

Quines dades emmagatzema?
La targeta d’empresa emmagatzemarà d’una banda les dades relatives a l’empresa tals com a nom, adreça i per un altre l’activitat de la targeta incloent activació i desactivació de bloquejos.

Qui pot sol·licitar targetes d’empresa?
Les targetes d’empresa podran ser sol·licitades per les companyies que siguin titulars o arrendatàries de vehicles dotats de tacògraf digital. Els conductors autònoms que siguin titulars d’un vehicle que tingui instal·lat un tacògraf digital també hauran de sol·licitar una targeta d’empresa.

Com se sol·liciten les targetes?
Per sol·licitar una targeta d’empresa podrà dirigir-se a una Oficina Provincial de Transports o bé completar un formulari per Internet.

Quines dades són necessaris?
D’una banda seran necessàries dades de l’empresa sol·licitant i de la persona que ho representa, i la matrícula d’un vehicle si no es disposa d’una Targeta de Transports.

Què fer si perdo la targeta?
Si la targeta d’empresa ha estat extraviada, haurà de comunicar-se abans de 7 dies naturals a l’Oficina Provincial de Transports del lloc on l’empresa tingui el seu domicili.

Què fer si deixa de funcionar la targeta?
Si la targeta d’empresa s’ha danyat físicament o bé és rebutjada pel tacògraf, haurà de sol·licitar-ne una nova abans de 7 dies naturals a l’Oficina Provincial de Transports del lloc on la tingui l’empresa el seu domicili fiscal.

Què fer si em roben la targeta?
Si la targeta de conductor ha estat sostreta, un representant de l’empresa haurà de presentar denúncia davant els cossos de seguretat de l’estat i haurà de comunicar-ho abans de 7 dies naturals a l’Oficina Provincial de Transports del lloc on l’empresa tingui el seu domicili fiscal.

Com es renova la targeta?
Les targetes d’empresa tindran un període de validesa de cinc anys. Abans dels quinze dies de la data de caducitat, el representant de l’empresa haurà de dirigir-se a l’Oficina Provincial de Transports on tingui el seu domicili i sol·licitar la renovació de la mateixa.

La meva empresa ha canviat de domicili fiscal. Què haig de fer?
En el cas que sigui necessari modificar les dades de la targeta, el representant de l’empresa haurà de dirigir-se a l’Oficina Provincial de Transports que li correspongui dins del període d’un mes des que es va produir la modificació. Haurà de presentar un document acreditatiu del canvi i sol·licitar una nova targeta que reflecteixi els canvis.

Sóc autònom, necessito targeta d’empresa?
Els treballadors per compte propi que siguin arrendataris o propietaris de vehicles que incorporin tacògraf digital, hauran de sol·licitar una targeta d’empresa.

Tinc una flota de vehicles. Quantes targetes puc sol·licitar?
Els empresaris que disposin d’una flota de vehicles podran sol·licitar un màxim de 62 targetes, independentment del nombre de seus o vehicles dels quals siguin titulars.

Quan i com haig de guardar les dades contingudes en el xip de la targeta de conductor?
Les dades contingudes en el xip de la targeta han d’emmagatzemar-se en els següents casos:

 • En abandonar el conductor l’empresa.
 • Quan ho requereixi l’autoritat competent.
 • Quan es produeixi la caducitat de la targeta.
 • Abans de la devolució de la targeta a l’organisme emissor.
 • Almenys cada 31 dies per garantir que no hi ha sobreescriptura.
 • Per realitzar aquesta tasca, el fabricant del tacògraf digital proporcionarà el programari necessari per realitzar la descàrrega de forma electrònica a un computador extern, o bé s’emprarà la impressora del propi tacògraf digital.

Quan i com haig de guardar les dades contingudes en el tacògraf digital?

Les dades contingudes en el tacògraf del vehicle han d’emmagatzemar-se en els següents casos:

 • Abans de transferir el vehicle, o bé la cessió de la seva disposició, o abans que el vehicle torni a l’arrendador en el supòsit de l’arrendament del mateix.
 • Quan ho requereixi l’autoritat competent.
 • Quan es detecti un mal funcionament però encara puguin descarregar-se les dades.
 • Abans de la devolució de la targeta a l’organisme emissor.
 • Almenys cada 3 mesos.

Per realitzar aquesta tasca, el fabricant del tacògraf digital proporcionarà el programari necessari per realitzar la descàrrega de forma electrònica a un computador extern, o bé s’emprarà la impressora del propi tacògraf digital.

De qui és la responsabilitat de guardar les dades del xip de la targeta del conductor?
És responsabilitat de l’empresa titular o arrendatària del vehicle mantenir durant 365 dies a partir de la data de registre les dades contingudes en la memòria, respectant la seva ordre i contingut.

De qui és la responsabilitat de guardar les dades contingudes en el tacògraf digital?
És responsabilitat de l’empresa titular o arrendatària del vehicle mantenir durant 365 dies a partir de la data de registre les dades contingudes en la memòria, respectant la seva ordre i contingut.

LINKS D’INTERÈS

 • Ordre ITC/69/2010, de 18 de gener, per la que es desenvolupa l’establert en l’article 10.7 del Reial Decret 425/2005, de 15 d’abril, per el que s’estableixen els requisits tècnics i les normes d’actuació que han de complir els centres tècnics per a la instal·lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs digitals.
 • Diari Oficial nº L 102 de 11/04/2006 p. 0001 – 0013 Reglament (CE) nº 561/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març de 2006 relatiu a l’harmonització de determinades disposicions en matèria social en el sector dels transports per carretera i pel que es modifiquen els Reglaments (CEE) nº 3821/85 i (CE) nº 2135/98 del Consell i es deroga el Reglament (CEE) nº 3820/85 del Consell.
 • Diari Oficial nº L 102 de 11/04/2006 p. 0035 – 0043 Directiva 2006/22/CE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març de 2006 sobre les condicions mínimes per a l’aplicació dels Reglaments del Consell (CEE) nº 3820/85 i (CEE) nº 3821/85 en el que respecta a la legislació social relativa a les activitats de transport per carretera i per la que es deroga la Directiva 88/599/CEE del Consell.
 • Ordre FOM/1190/2005, de 25 d’abril de 2005, regula la implantació del tacògraf digital a Espanya. Aquesta ordre apareix publicada al BOE núm. 105 del dimarts, 3 de maig de 2005.
 • Reial Decret 425/2005, de 15 d’abril, pel que s’estableixen els requisits tècnics i les normes d’actuació que han de complir els centres tècnics per a la instal·lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs digitals.
 • Reglament (CEE) 1360/2002, de 13 de juny de 2002, inclou la regulació del nou tacògraf digital que ve recollida a l’Annex 1b afegit al Reglament 3821/85.
 • Reglament (CEE) número 2135/98, de 24 de setembre de 1998, pel que es modifica el Reglament (CEE) número 3821/85 relatiu a l’aparell de control en el sector dels transports per carretera.
 • Reglament (CEE) número 3821/85, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l’aparell de control en el sector dels transports per carretera.
 • Reglament (CEE) 3820/85, regula els temps de conducció i descans dels conductors.
 • Models de Sol·licitud, recollits en l’Ordre FOM/1190/2005: